Drag to reposition your photo

T? L? Qu?c

Male. Lives in ?à N?ng, Viet Nam. Born on November 17.
About Me
"Hello, tôi tên là T? L? Qu?c, sinh n?m 1982 t?i ?à N?ng. Tôi có m?t ni?m ?am mê m?nh li?t v?i b? mô... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Aston Villa vs Chelsea, 02:00 ngày 28/04/2024 K? t? tr?n thua 1-4 tr??c Man City vào ??u tháng 4, Aston Villa ?ã thu v? 7 ?i?m t? 3 tr?n g?n nh?t ? Premier League ?? t?o ra l?i th? trong cu?... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Brighton vs Manchester City, 02:00 ngày 26/04/2024 Quay l?i v?i tr?n ??u bù vòng 29 di?n ra gi?a tu?n này, Man City có chuy?n hành quân t?i sân c?a Brighton. T?t nhiên, m?c tiêu c?a The Citi... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Arsenal vs Chelsea, 02:00 ngày 24/04/2024 Tr?n hòa 2-2 gi?a hai ??i ? cu?c ?? s?c tr??c ?ó ?ã ch?ng minh r?ng c? Arsenal và Chelsea ??u có th? gây ra s? nguy hi?m khi t?n công. Tuy nhiên, v?... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Fulham vs Liverpool, 22:30 ngày 21/04/2024 s? v??t tr?i c?a Liverpool so v?i các ??i bóng khác và t? l? c??c cho tr?n ??u v?i Fulham c?ng ph?n ánh ?i?u này. H?n n?a, Liverpool c?ng có phong... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Manchester City vs Real Madrid, 02:00 ngày 18/04/2024 ? tr?n l??t ?i, Guardiola ?ã không s? d?ng Kevin de Bruyne - ti?n v? sáng t?o nh?t c?a mình. Ti?n v? ng??i B? không ?? th? ch?t ?? thi ?... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Manchester City vs Luton Town, 21:00 ngày 13/04/2024 V?i phong ?? nh? hi?n t?i, Luton s? r?t khó ?? t?o ra ???c b?t ng? tr??c nhà ?KV? Man City v?n ?ang quá ??ng c?p. Chi ti?t: https://xoila... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p PSG vs FC Barcelona vào lúc 02:00, ngày 11/04/2024 PSG th?ng 2-0 trên sân nhà ? tr?n l??t ?i và d?n tr??c 2 bàn khi làm khách ? Tây Ban Nha. Sociedad ch? có ???c bàn danh d? ? c?p ??u này do... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Juventus vs Fiorentina, 01:45 ngày 08/04/2024 D? nhiên là Italia ?ang có l?i th? trong vi?c giành thêm su?t tham d? Champions League và ??i x?p th? 5 mùa này v?n có c? h?i l?n ?? d? C1. Tuy ... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p E. Frankfurt vs Werder Bremen, 01:30 ngày 06/04/2024 Frankfurt công không t? nh?ng th? thì ch?ng ?n chút nào. ??n c? nh? 7/8 tr?n chính th?c g?n nh?t, ??i bóng này ??u ghi bãn l?n ... th?ng ... View More
T? L? Qu?c
Tr?c ti?p Manchester City vs Aston Villa, 02:15 ngày 04/04/2024 Cu?i tu?n qua, Aston Villa ?ã th? hi?n s? v??t tr?i và giành chi?n th?ng d? dàng v?i t? s? 2-0 tr??c Wolves. Moussa Diaby và Erzi Konsa ... View More
Load More